• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Ziņojumi starptautiskajās un vietējās zinātniskajās konferencēs (publicētās tēzes) 2010.-2015. gadā

 

Gads

Autors

Referāta tēma

Konference, publicētās tēzes

2015.

Bojāre A., Evarts–Bunders P., Megre D.

 

Poster: „Shrubby cinquefoil (Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz) seed germination”.

8th International Conference on Biodiversity Research, 28-30.04.2015. Book of abstracts – Daugavpils: Daugavpils University Academic Press “Saule”, p. 40.

2015.

Grauda D., Belogrudova I., Katashev A., Lancere L., Rashal I.

Application of flow cytometry for detection of influence of abiotic stress on plants in Riga city.

World Academy of Science, Engineering and Technology Transactions on Environmental and Ecological Engineering, 13–14.04.2015. Abstracts, Vol:3, No:4.

2015.

 

 

Strode L.

Oral presentation: “Review of draf birch (Betula nana L.) research history and occurrence in Latvia.”

8th International Conference on Biodiversity Research, 28-30.04.2015. Book of abstracts – Daugavpils: Daugavpils University Academic Press “Saule”, p. 146.

2015.

Belogrudova I., Salmane I., Tabors G., Karlsons A.

Biomonitoring of air pollution used Sphagnum moss bags. Book of Abstracts, Daugavpils, 28-30.04.2015 (p.35)

8th International Conference on Biodiversity Research, 28-30.04.2015. Book of abstracts – Daugavpils: Daugavpils University Academic Press “Saule”, p. 35.

2014.

Evarts–Bunders P., Lakša D., Bojāre A.

Ŗeferāts: “Krūmu čužas Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz vitalitātes un dabiskās atjaunošanās izvērtējums dabas liegumā Čužupurvs.”

Daugavpils Universitātes 56. Starptautiskā zinātniskās konference (9.–11.04.2014), Daugavpils Universitātes 56. Starptautiskā zinātniskās konferences tēzes, 9. lpp.

2014.

Bondare I.

Referāts: “Jaunā Rucavas arborētuma loma novada sociālajai attīstībai.”

LU 72. Zinātniskā konference. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. 125–127.

2014.

Roze D., Jakobsone G., Megre D., Karlovska A.

Referāts: “Lēzela lipares (Liparis loeselii) populācijas Latvijā: sēklu izmēri, embriju dzīvotspēja unto ietekmējošie ekoloģiskie faktori.”

Daugavpils Universitātes 56. Starptautiskā zinātniskās konference (9.–11.04.2014), Daugavpils Universitātes 56. Starptautiskā zinātniskās konferences tēzes, 9–10. lpp.

2013.

Bojāre A., Evarte–Bundere G., Evarts–Bunders P.

Poster: “Taxa of genus Acer L. cultivated in Latvia”.

 

7th international conference „Research and conservation of biological diversity in Baltic Region”, 25.–27.04.2013. Book of abstracts – Daugavpils: Daugavpils University Academic Press “Saule”, p. 26.

2013.

Roze D., Megre D., Jakobsone G., Šmite D.

Poster: “Environmental influences and adaptations in annual cycles of Liparis loeselii.”

 

ICEBESE 2013: XXXIV International conference on Environmental, Biological, Ecological Sciences and Engineering. Berlin, Germany, May 22–23, 2013. World Academy of Science, Engineering and Technology, p. 1257.

2013.

Bojāre A.

Referāts: „Kurzemes reģiona lielākajos dendroloģiskajos objektos konstatētie kļavu (Acer L.) ģints taksoni”.

Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskā zinātniskā konference, 10.–12.04.2013. Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. – Daugavpils: DU Akad. apg. „Saule”, 8. lpp.

2013.

Roze D., Megre D., Jakobsone G.

Poster: “The growth characteristics and morphometric variations of Liparis loeselii leaves in different microhabitats.”

 

7th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region.” Daugavpils, Daugavpils University, 25–27.04.2013. Book of abstracts, Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule”, 2013, p. 90.

2013.

Roze D.

Referāts: „Latviskie” augi žurnālā „Atpūta” (20. gadsimta 30-tie gadi).

Daugavpils Universitātes Starptautiskā zinātniskā konference. XXIII Zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 24.01.2013.

2013.

Strode L., Roze D., Šmite D.

Oral presentation: “Ex situ conservation of Corydalis cava in National Botanic Garden of Latvia.”

International conference “Ex situ conservation of plants: problems and solutions.” Adam Mickewitz University in Poznan, 23–25.01.2013, Book of abstracts, p. 23.

2013.

Roze D., Knape Dz., Šmite D., Roze A.

Referāts: “Mazpazīstamas pīlādžu sugas Latvijas dārziem.”

 

Zinātniski praktiskā konference „Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai.” LLU Lauksaimniecības fakultāte, Jelgava, 25.02.2013.

2013.

Jakobsone G., Roze D., Megre D.

Stenda referāts: “Ieskats Engures ezera Liparis loeselii populāciju ekoloģijā un sugas saglabāšanas perspektīvas.”

 

Zinātniskajā konferencē “Cilvēks un daba: Engures ekoreģions.” Rīga, Latvijas Universitāte, 12.04.2013. Zinātniskās konferences „Cilvēks un daba: Engures ekoreģions” tēzes, 28.–29. lpp.

2013.

Bondare I.

Oral presentation: “Population of yew Taxus baccata L. in Latvia.”

International Scientific Conference “Research of plant diversity: present and future”, Kaunas, Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University, 27–28. June, 2013.

2013.

Bondare I.

Referāts: “Jaunākais arborētums Latvijā, tā nozīme un funkcijas.”

Liepājas Universitātes 16. Starptautiskās zinātniskās konfeences “Sabiedrība un kultūra: Dilemmas un risināšanas iespējas.”

2013.

Roze D., Jakobsone G., Megre D.

Referāts: “Zoogēno faktoru ietekme uz Lēzela lipares (Liparis loeselii (L.) Rich.) populācijām Latvijā.”

 

Latvijas Universitātes 71. zinātniskajā konference, Ģeogrāfijas sekcijas apakšsekcijā „Biodaudzveidība un ainavu ekoloģija.” Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Rīga, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 30.01.2013. Referātu tēzes. 201.–204. lpp.

2012.

Belogrudova I., Grauda D., Lapina L., Jakobsone G., Roze D., Rashal I.

Poster: “Genetic diversity of Latvian Liparis loeselii population.”

 

5 th Baltic Congress of Genetics. Kaunas, Lithuania, 19-22.10.2012. Abstracts of of poster presentations, p. 187.

2012.

Bondare I.

Referāts „Eksotisko kokaugu introdukcija pēdējos 100 gados Latvijas dienvidrietumu daļā.”

Latvijas Universitātes 70. gadu jubilejas konference. Augu introdukcijas un selekcijas sekcija, 2.02.2012.

2012.

Freidenfelds K., Apine I., Megre D., Kondratovičs U.

Referāts: “Etiolācijas ietekme uz anatomisko struktūru attīstību un rizoģenēzi vasarzaļo rododendru spraudeņos.”

Latvijas Universitātes 70. gadu jubilejas konference. Augu bioloģijas sekcija, 1.02.2012.

2012.

Mertena L., Dokāne K., Megre D., Kondratovičs U.

Referāts: “Potcelma pumpuru ietekme uz potējumu saaugšanu un rizoģenēzi mūžzaļo rododendru spraudeņpotējumos.”

Latvijas Universitātes 70. gadu jubilejas konference. Augu bioloģijas sekcija, 1.02.2012.

2012.

Bondare I.

Referāts „Dendroloģijas attīstība Latvijā 20. gadsimtā.”

ASV Filadelfijas Latviešu biedrības 120 gadadienas konference 3.04.2012.

2012.

Freidenfelds K., Apine I., Megre D., Dokane K., Kondratovics U.

Oral presentation: “The effect of stock plant etiolation on rooting and overwinter survival of deciduous azalea cuttings.”

II International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone. Ghent, Belgium. July 1.–4, 2012. Abstracts, p 93.

2012.

Dokane K., Mertena L., Megre D., Kondratovics U.

Oral presentation: “Changes in photosynthetic parameters during the graft union and adventitious root formation in cutting-grafts of elepidote rhododendron.”

II International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone. Ghent, Belgium July 1.–4, 2012. Abstracts, p. 92.

2012.

Šmite D., Roze D., Strode L.

Oral presentation: “Conservation of local wild flora in National Botanic Garden of Latvia: activities and perspectives.”

 

5th International Conference of Botanic Gardens from the Baltic Sea Region „Strategy and Research of Botanic Gardens in Conservation of Local Flora” and final conference of LLIII-123 „Green Environment project”, Jelgava, 28–30.09.2012.

2012.

Mertena L., Dokane K., Megre D., Kondratovics U.

Oral presentation: “The influence of rootstock buds on rooting and graft union formation of elepidote rhododendron cutting grafts.”

II International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone. Ghent, Belgium July 1-4, 2012. Abstracts, p. 132.

2012.

 

Roze D., Megre D, Jakobsone G.

 

Poster: “Ecological investigations of Liparis loeselii in addition to the use of anatomical studies.”

Plant Biology Congress 29.07.–3.08.2012, Freiburg, Germany. Abstract Book of Plant Biology Congress, p. 616.

 

2012.

Evarts–Bunders P., Evarte–Bundere G., Bojāre A., Roze D., Graudiņa I.

Poster: „Invasive arboreal plant species from East-Asia in Latvia.”

International Conference of Young Scientists „Advances in Botany and Ecology”, Uzhgorod, Ukraine, 19.–23.09.2012.

2012.

Bojāre A.

Oral prersentation: „Diversity of maple (Acer L.) genus at eastern part of Latvia”.

Seminar – Field Trip „Actual Problems of Modern Dendrology”, Vilnius, Lithuania, 13.–20.08.2012.

2012.

Roze D., Jakobsone G., Megre D.

Referāts: “Kurzemes un Zemgales Liparis loeselii atradņu inventarizācija. Daugavpils universitātes 54. Starptautiskā zinātniskā konference.”

Daugavpils, 18.04.–20.04.2012. Daugavpils Universitātes 54. Starptautiskā zinātniskās konferences tēžu krājums. Daugavpils, Akadēmiskais apgāds „Saule”, 23.–24. lpp.

2012.

Bojāre A.

Stenda referāts: „Зимостойкость таксонов рода клёнов (Acer L.) в Национальном ботаническом саду Латвии”.

 

Международнaя научнaя конференция «Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство», Ялта, Украина, 05.-08.06.2012. Материалы Международной научной конференции "Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство", посвященной 200-летию Никитского ботанического сада. Украина: Ялта, стр. 24..

2012.

Druva-Lūsīte I., Kļaviņa D.

Mycorrhization of Cypripedium calceolus in wild and cultivation conditions.

Международнaя научнaя конференция «Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство», Ялта, Украина, 05.-08.06.2012. Материалы Международной научной конференции "Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство", посвященной 200-летию Никитского ботанического сада. Украина: Ялта, стр. 24.

2012.

Roze D., Jakobsone G.

Referāts: “Vides izzināšana kā integrēšanas latviskajā vidē, aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs process.”

Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes organizētajā 15. starptautiskajā zinātniskajā konference „Sabiedrība un kultūra: Mainīgais un nemainīgais cikliskumā.” Liepāja, 17.–18.05.2012.

2012.

Bojāre A.

Referāts: „Noteikšanā būtiskāko lapas parametru morfometriskā analīze kļavu (Acer L.) taksoniem Nacionālajā botāniskajā dārzā”.

Daugavpils Universitātes 54. Starptautiskā zinātniskā konference, 18.-20.04.2012. Daugavpils Universitātes 54. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. – Daugavpils: DU Akad. apg. „Saule”, 20. lpp.

2012.

Roze D., Knape Dz., Šmite D., Roze A.

Referāts: “Pīlādžu ģints (Sorbus L.) Ziemeļamerikas taksoni Nacionālā botāniskā dārza kolekcijā.”

 

Daugavpils Universitātes 54. Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 18.04.–20.04. 2012. Daugavpils universitātes 54. Starptautiskā zinātniskās konferences tēžu krājums. Daugavpils, Akadēmiskais apgāds „Saule”, 24. lpp.

2012.

Bojāre A.

Stenda referāts: „Invazīvi un potenciāli invazīvi kļavu (Acer L.) ģints taksoni Latvijā”.

IV Latvijas ģeogrāfijas kongress, 16.17.03.2012. Rīga, Latvija. Ģeogrāfija mainīgajā pasaulē. Referātu tēzes, 150. lpp.

2012.

Roze D., Jakobsone G., Megre D.

Referāts: “Lēzela lipare (Liparis loeselii) kā modeļsuga bioloģiski daudzveidīgas lakstaugu kolekcijas izveidei ex situ.”

 

IV Latvijas Ģeogrāfijas kongresā „Ģeogrāfija mainīgajā pasaulē” sekcijā „Dabas resursi un ilgtspējīga attīstība.” Rīga, 16.–17.03.2012.

2012.

Roze D.

Referāts: „Latviskie” augi: realitāte vai mīts?

Latvijas Universitātes 70. zinātniskā konference, sekcijā „Selekcija un introdukcija.” Rīga, 2.02.2012.

2012.

Roze D.

Referāts: “Kāpēc mums nestāstījāt?! (Folkloras izmantošanas iespējas vides izglītībā)”.

LZA, LU LFMI Krišjāņa Barona zinātniskā konference “ Folklora lietojumā.” 30.–31.10.2012.

2011.

Svilāns A., Roze D.

Referāts: “Augi kā latgaliskās identitātes zīme kultūrainavā, rakstos un stāstos.”

 

Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte.” Rīga, 24.–27.10.2011.

2011.

Bondare I., Knape Dz.

Poster: “The Results of Genus Abies Mill. Introduction in Arboretum Rucava.”

6th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region.” Book of Abstracts, Daugavpils, 28.–29.04. 2011, p. 29.

2011.

Roze D., Jakobsone G., Belogrudova I., Megre D., Kreile V.

Poster: The possible ecological reasons of the threat of Liparis loeselii populations in Latvia.

 

6th Planta Europa Conference “European Conference on the Conservation of Wild Plants "Actions for wild plants"”, 23.–27.05.2011. Book of Abstracts, 62.

2011.

Bondare I., Knape Dz., Roze D., Graudiņa I.

Oral presentation: “Introduction of Exotic Trees and Schrubs in Latvian Arboretum Collections in the Last 20 Years and their Practical Use in Garden Design.”

Nordic Arboretums Union symposium „Effective use of woody plant collections for northern areas.” St. Petersburg, Russia, 27.06. – 3.07.2011. Abstract, pp. 10.–15.

2011.

Roze D., Belogrudova I., Jakobsone G., Strode L., Vishnevska L.

Poster: The different habitat types with Liparis loeselii populations in Latvia.

 

Daugavpils University, 6th Internacional Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region”, Daugavpils, 28.-29.04.2011., Book of Abstracts, p. 110.

2011.

Dokane K., Mertena L., Megre D., Kondratovics U.

Poster: “Chlorophyll fluorescence and changes in starch content in rootstock of elepidote rhododendon cultivar 'Cunningham's White' cutting grafts during propagation.”

XXIV Scandinavian Plant Physiology Society Congress. Stavanger, Norway August 21-25, 2011. Abstract p. 58.

2011.

Mertena L., Megre D., Dokāne K., Kondratovičs U.

Referāts: Fizioloģiskās izmaiņas rododendru spraudeņpotējumos.

 

Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference, Augu bioloģijas sekcija, 31.01. –2.02.2011.

2011.

Roze D.

Referāts: Stāstu izmantošana lekciju strukturēšanā, pasniedzēja un studentu savstarpējo attiecību veidošanā un problēmu risināšanā.

Daugavpils Universitātes 53 Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 13.–15.04.2011. Daugavpils Universitātes 53. Starptautiskā zinātniskās konferences tēžu krājums, 124. lpp.

2011.

Roze D., Knape Dz., Šmite D., Roze A., Strode L., Graudiņa I.

Referāts: Pīlādžu ģints (Sorbus L.) Tālo Austrumu sugas Nacionālā botāniskā dārza kolekcijā un herbārijā.

Daugavpils Universitātes 53 Starptautiskā zinātniskā konference, 13.–15.04.2011. Daugavpils Universitātes 53 Starptautiskā zinātniskās konferences tēžu krājums, 13. lpp.

2011.

Roze D., Belogrudova I.,Jakobsone G., Megre D., Kļaviņa Dārta.

Poster: “Some Aspects of the Ecology of Ophrys insectifera.”

Mediterranean Conference for Akademic Disciplines. University of Malta’s Gozo in Xewkija, Gozo. 6.–10.03.2011.

2011.

Roze D.

Referāts “Latviskie augi” Latvijas kultūrainavā: pētnieka pieredzes stāsts.”

 

LU 69. zinātniskā konference, Zemes un vides zinātņu nozares sekcija, apakšsekcija “Ainavu pētījumi.” Rīga, 2.02.2011. 211.–212. lpp.

2010.

Jakobsone G., Belogrudova I., Roze D., Megre D.

Poster: “Dactylorhiza baltica in vitro and in vivo.

 

XXIII Conference-Expedition of the Baltic Botanists “Seminatural Communities”, Haapsalu, Estonia, 19–22.07.2010. Book of Abstracts, p. 23.

2010.

Bojāre A.

Poster: “Naturalization taxa of genus Acer L. in Latvia.’’

XXIII international conference-Expedition of the Baltic Botanists. 19.-22.07.2010, Haapsalu, Estonia. Abstracts &Excursion guides. – Tartu, Abstract pp. 10.–11.

2010.

Belogrudova I., Jakobsone G., Roze D., Megre D.

Poster: “Protection of rare wild orchid species in Latvia ex situ.”

 

XVIII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, Valencia, Spain. 4–9.07.2010. Book of Abstracts, p. 97.

2010.

Dokāne K., Megre D., Kondratovičs U.

Referāts: “Apgaismojuma ietekme uz hlorofila a fluorescenci rododendru vienpumpura spraudeņos ar lapu rizoģenēzes laikā.”

 

LU 68. zinātniskā konference, Augu bioloģijas sekcija, 27.01.2010.

2010.

Roze D., Knape Dz., Roze A., Graudiņa I.

Referāts: “Pīlādžu ģints (Sorbus L.) sekcijas Aria Pers. taksoni Nacionālā botāniskā dārza Dendrofloras kolekcijā.”

 

Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 14.–16.04.2010. . Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. CD formāts - ISBN 978-9984-482-5

2010.

Strode L.

Oral presentation: “Some Aspects of Introduction of Barberries (Berberis L.) in National Botanic Garden of Latvia.”

Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 14.–16.04.2010. Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, Daugavpils universitāte, CD formāts - ISBN 978-9984-482-5

2010.

Roze D., Strode L.

Referāts: “Parastā pīlādža (Sorbus aucuparia L.) morfoloģija un ekoloģija: izmantošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā ex situ.”

Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskā zinātniskā konference 14.04.–16. 04. 2010. Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, Daugavpils universitāte, CD formāts - ISBN 978-9984-482-5

2010.

Roze D.

Referāts: “Anša Lerha–Puškaiša devums dārzkopībā: avoti un stāsti.”

 

Daugavpils universitāte. Humanitārās fakultātes XX starptautiskie zinātniskie lasījumi. Vēsture XIV. Vēsture: avoti un cilvēki. 28.01.2010.

2010.

Roze D.

Referāts: “Jānis Jaunsudrabiņš: folklora, daba un dārzs kā latviskās identitātes zīmes.”

LZA LU LFMI Krišjāņa Barona zinātniskā konference “Personība folklorā” 28.–29.10.2010.