• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

NBD darbību reglamentējošie dokumenti

 

 

  1. Starptautiskie dokumenti:

1.1.      05.06.1992. "Konvencija par bioloģisko daudzveidību” ("LV", 137 (420), 08.09.1995.) [stājās spēkā 13.03.1996.]

1.2.      Globālā (pasaules) augu saglabāšanas stratēģija. Lēmums IV/9. Konvencijas par bioloģisko daudzveidību sekretariāts, 2002. (Global Strategy for Plant Conservation. Decision IV/9. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002).

1.3.      Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 10 pušu konferences (COP 10) lēmums X/17. Globālās augu saglabāšanas stratēģijas konsolidētā un papildināta versija 2011.-2020. Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 10 pušu konference, Nagoja, Japāna, 2010.gada 18.-29.oktobrī. (COP 10 Decision X/17.Consolidated update of the Global Strategy for Plant Conservation 2011-2020. Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity 10-th meeting, Nagoya, Japan, 18-29 October 2010). 

1.4.      Eiropas augu saglabāšanas stratēģija. Eiropas padome un tīkls Planta Europa, 2002, (European Plant Conservation Strategy. Council of Europe and Planta Europa, 2002).

1.5.      Starptautiskais botānisko dārzu rīcības plāns augu aizsardzībā. Starptautiskā botānisko dārzu apvienība augu saglabāšanā, 2000. (International Agenda for Botanic Gardens in Conservation. Botanic Gardens Conservation International, 2000).

1.6.      Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. 25.06.1998. Orhūsa, Dānija (Orhūsas konvencija)

1.7.      Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Vašingtonas konvencija). 1973.

1.8.      "Starptautisks līgums par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai” 03.11.2001. ("LV", 62 (3010), 21.04.2004.) [stājas spēkā 25.08.2004.]

1.9.      Ministru konferences par mežu aizsardzību Eiropā Strasbūras 2. (1990) un Helsinku 2. un 3. (1993.) rezolūcijas.