• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

2010.-2019. gadā iznākušās zinātniskās publikācijas

Vairāku autoru publikācijās NBD pārstāvošu autoru uzvārdi izcelti.

Gads

Autors

Publikācijas tēma

Izdevums

Piezīmes

2019.

Kļaviņa, D., Šmite, D., un Laiviņš, M.

Ruiša pūķgalves Dracocephalum ruyschiana L. reintrodukcija Lielajos Kangaros

Latvijas Veģetācija 29: 45–58.

 

2019.

Šmite, D., Dubova, I., Jakobsone, G., un Svilāns, A.

Mazā ūdensroze Nymphaea tetragona Georgi Latvijā

Latvijas Veģetācija 29: 77–81.

 

2019.

Gunta Jakobsone and Anita Osvalde Peculiarities of calcium and iron effects on some wild terrestrial orchids in vitro compared to in vivo

In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant. First Online: 31 January 2019, pp. 1-11. DOI https://doi.org/10.1007/s11627-019-09959-5

 

2018.

Megre D., Roze D., Dokāne K., Strode L., Jakobsone G., Bojāre A.  Dižā aslape un Lēzela lipare

Grām.: Aigars J. (galv. red.) Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē. Sauszemes vide. Aizsargājamās augu sugas un to biotopi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 63.-66. lpp.

 

2018.

Kļaviņa D., Dauškane I., Šmite D.  Dzeltenās dzegužkurpītes un Sibīrijas mēlziedes demogrāfija un ekoloģija

Grām.: Aigars J. (galv. red.) Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē. Sauszemes vide. Aizsargājamās augu sugas un to biotopi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 66.-69. lpp.

 

2018.

Dokane K., Megre D., Stirna S., Dumins K., Kondratovics U.  Effect of Calcarisporium arbuscula on adventitious root development and peroxidase activity in two rhododendron cultivars

Environmental and Experimental Biology 16: 315–322. DOI: 10.22364/eeb.16.23

 

2018.

Dokane K., Megre D., Roze D., Strode L.  Effect of environmental factors on chlorophyll a fluorescence of the fen orchid Liparis loeselii in European Union priority protected habitat 7210* Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae

Rend. Fis. Acc. Lincei 29: 375-381. DOI 10.1007/s12210-018-0699-2

 

2018.

Inta Belogrudova, Dace Grauda, Lita Lapiņa, Gunta Jakobsone, Daina Roze, Reinis Ornicāns, Oksana Fokina, and Isaak Rashal Genetic Diversity of Liparis loeselii in Latvia

Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 72 (2018), No. 6 (717), pp. 341-348. DOI: 10.2478/prolas-2018-0042

 

2018.

Dace Megre, Daina Roze, Kristine Dokane, Gunta Jakobsone and Amanda Karlovska Survival of an endangered orchid Liparis loeselii in habitats with different water level fluctuations

Regular Research Paper. Pol. J. Ecol. (2018) 66: 126-138. DOI 10.3161/15052249PJE2018.66.2.004

 

2018.

Dace Kļaviņa and Dārta Kļaviņa  Ex Situ Conservation of Endangered Plant Species of Latvia by Slow Growth Storage“ 

Environmental and Experimental Biology, 2018, 16: 129-138.

 

2018.

Roze D.  Plants and Gardens in Memory Stories of Latvian Exile

DU Humanitārās fakultātes XXVII Starptautisko  Zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XXI. Vēsture: avoti un cilvēki. 316-322. lpp. (EBSCO datu bāzē).

 

2017.

Dokane K., Megre D., Lazdane M., Kondratovics U.  Influence of the Calcarisporium arbuscula Preuss on in vitro growth and ex vitro adventitious rooting of two elepidote rhododendron cultivars

Propagation of Ornamental Plants 17(2): 39–47

 

2017.

Megre D., Dokane K., Roze D., Strode L. Effect of environmental factors of growth and physiological status of generative shoots of Cladium mariscus in a protected calcareous fen habitat Environmental and Experimental Biology (2017) 15:137-142.  

2017.

Kļaviņa D., Osvalde A. Soil conditions of Cypripedium calceolus sites in Latvia

Proceedings of the Latvian Academia of Sciences, Section B. 71 (1-2): 43‒51. DOI: 10.1515/prolas-2017-0008 (Scopus)

 

2017.

Roze D., Smiltniece E. 

"Latviskie" augi Ogres pilsētas kultūrainavā

DU Humanitārās fak. XXVI starpt. Zin. lasījumu materiāli. Vēsture XX. Vēsture: avoti un cilvēki. 326-333. lpp. (EBSCO datu bāzē).

 

2017.

Krasņevska N., Grauda D., Kļaviņa D., Rashal I.

Endopolyploidy of Endangered Plant Species Ligularia Sibirica in Different Environments

Environment. Techology. Resources, Rezekne, Latvia. Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Coference. Volume I, 161-164.

 

2016.

Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G., Bojāre A., Krasnopoļska D., Nitcis M. 

Native bugseed species Corispermum intermedium Schweigg and alien Corispermum pallasii Steven in coastal habitats of Latvia - new knowledges of distribution and invasions

Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, Vol. 16, No. 2.

 

2015.

Karlovska A., Grīnfelde I., Alsiņa I., Priedītis G., Roze D.

Plant reflected spectra depending on biological characteristics and growth conditions

Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural Development, 2015. Article DOI: http.://doi.org/10.15544/RD2015.045 (Scopus, Web of Science)

 

2015.

Roze D., Megre D., Jakobsone G.

Mikrobiotopu izpēte Lēzela lipares (Liparis loeselii) Latvijas populāciju ekoloģijai un apsaimniekošanai.

Latvijas Veģetācija, 24: 5–25.

 

2014.

Hall T. & Seisums A.

794. Iris furseorum.

Curtis’s Botanical Magazine 31 (3): 249.-259.

Katra publikācija satur zinātnei jaunu (Afganistāna un Sīrija, un Libāna) sugu protologu.

2014.

Hall T. & Seisums A.

793. Iris wallisiae.

Curtis’s Botanical Magazine 31 (3): 238-248.

2014.

Dokane K., Megre D., Lazdane M., Kondratovics U.

Does shoot anatomical heterogeneity influence ex vitro adventitious root formation in rhododendron microcuttings?

Propagation of Ornamental plants 14(4):171-176.

SCOPUS

2014.

Bojāre A.

Latvijā kultivētie kļavu (Acer L.) ģints taksoni.                                      

Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums// Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 96–110, ISBN 978-9984-14-665-2

 

2014.

Roze D., Jakobsone G., Megre D., Belogrudova I., Karlovska A.

Survival of Liparis loeselii (L.) Rich. as an early successional species in Engure region described based on ecological peculiarities during the annual cycle.

Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences. Vol. 68 (2014), No. 1/2 (688/689): 93–100. DOI: 10.2478/prolas-2014-008

SCOPUS

2014.

Kļaviņa D., Grauda D., Priede A., Rashal I.

The habitat diversity and genetic variability of Cypripedium calceolus in Latvia.

 

Actions for Wild Plants. Papers of the 6th Planta Europa Conference on the Conservation of Plants (Kraków, Poland, 23–27 May 2011). Committee on Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków, 91–97. ISBN: 978-83-937002-2-

 

2014.

Roze D., Jakobsone G., Megre D., Kreile V., Vishnevska L., Belogrudova I.

Possible ecological reasons for the threat of Liparis loeselii populations in Latvia – preliminary results.

 

 

Actions for Wild Plants. Papers of the 6th Planta Europa Conference on the Conservation of Plants (Kraków, Poland, 23–27 May 2011). Committee on Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków, 125–132. ISBN: 978-83-937002-2-6

 

2014.

Roze D.

”Latviskie” augi žurnālā “Atpūta” (20. gadsimta 30. gadi).

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVII. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule.”, 346.–353., ISSN 1691-9297.

EBSCO

2013.

Bondare I.

Population of yew Taxus baccata L. in Latvia.

Biologija, vol 59. No. 3: 287–293

 

2013.

Apine, I., Freidenfelds, K., Megre, D., Dokane, K., Kondratovics, U.

The effect of stock plant etiolation on rooting and overwinter survival of deciduous azalea cuttings.

Acta Horticulturae, 990: 465–472 

SCOPUS

2013.

Dokane, K., Mertena, L., Megre, D., Kondratovics, U.

Changes in photosynthetic parameters during graft union and adventitious root formation in cutting grafts of Rhododendron subg. Hymenanthes.

Acta Horticulturae, 990: 457–464 

SCOPUS

2013.

Roze D., Jansone S.

„Latviskie” augi Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja arhīva materiālos.

 

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVI. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule.” 304.–310., ISBN 978-9984-14-473-3

EBSCO

2013.

Apše J., Kārkliņš A.

Influence of sfagnum peat on soil agrochemical properties and mineral nutrition of highbush blueberries.

Proceedings of 13-th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2013 „Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems”. Albena, Bulgaria, June 16–22, 553–562.

 

2013.

Roze D., Knape Dz., Šmite D., Roze A.

Mazpazīstamas pīlādžu sugas Latvijas dārziem (The little known species of Sorbus for Latvian gardens)

Zinātniski praktiskās konferences "Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai" raksti, Jelgava:Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 143-149. ISBN 978-9984-48-097-8

 

2013.

Roze D.

Vides izzināšana kā integrēšanos latviskajā vidē, aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs process.

Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XV. Liepāja, Liepājas universitāte, LiePA, 496–501.

 

2013.

Šmite D., Roze D., Strode L.

Conservation of Local Wild Flora in National Botanic Garden of Latvia: Activities and Perspectives.

 

Conference Proceedings of 5th International Conference of Botanic Gardens from the Baltic Sea Region and Final Conference of Project LLIII-123 "Green Environment." LatviaSiauliai, Lithuania"Strategy and Research of Botanic Gardens in Conservation of Local Flora", 27.–30. September, Jelgava, 50–54.

 

2012.

Dubova I., Kļaviņa D.

Ex situ adaptation of some endangered wild plants of Latvia to different ecological conditions.

Proceedings of the International Conference „Assesment, conservation and suitable use of plant biological diversity”, Volume 2, Minsk,: 359–362.

 

2012.

Belogrudova I., Grauda D., Jakobsone G., Rashal I.

Usability of retrotransposon-based molecular markers to assess genetic diversity Liparis loeselii.

Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 12: 44–47.

 

2012.

Belogrudova I.

Reto un izzūdošo Latvijas savvaļas orhideju bioloģiskās īpatnības in situ un in vitro. Promocijas darba kopsavilkums.

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, ISBN 978-9984-49-694-8.

 

2012.

Roze D.

Stāstu izmantošana lekciju strukturēšanā, pasniedzēja un studentu savstarpējo attiecību veidošanā un problēmu risināšanā.

 

Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. ISBN 978-9984-14-563-1. http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/pedagogija/Roze.pdf

 

2012.

Svilāns A., Roze D., Lukaševics V.

Augi kā latgaliskās identitātes zīme kultūrainavā, rakstos un stāstos.

Via Latgalica, Humanitāro zinātņu žurnāls. Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 53–68. lpp. ISSN 1691-5569

 

2012.

Vishnevska L.

Scientific research in the National Botanic Garden of Latvia in 2006–2011.

Vytauto Didžiojo Universiteto Botanikos sodo raštai XVI - Scripta Horti botanici Universitatis Vytauti Magni XVI, 122–145.

 

2012.

Jakobsone G., Belogrudova I., Roze D., Megre D.

Dactylorhiza baltica in vitro and in vivo.

 

Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 12 (2): 151–165.

 

2012.

Strode L., Knape Dz.

Conifer forms of wild local origin in National Botanic garden of Latvia.

Proceedings of the International Conference „Assesment, conservation and sustainable use of plant biological diversity” dedicated to 80-th anniversary of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus. Volume 1. Minsk, 18–22.

 

2012.

Bondare I.

Research of lignin and lignin-silicon preparations effect in the cutting rooting process.

Proceedings of the Internacional Conference „Assesment, conservation and sustainable use of plant biological diversity” dedicated to 80-th anniversary of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus. Volume 2. Minsk,11–15.

 

2012.

Apše J., Kārkliņš A.

Influence of soil modification on change in its properties and mineral nutrition of highbush blueberries.

Research for Rural Development 1: 61–66.

 

2012.

Roze D., Knape Dz., Šmite D., Roze R., Strode L., Graudiņa I.

Pīlādžu ģints (Sorbus L.) Tālo Austrumu sugas Nacionālā botāniskā dārza kolekcijā un herbārijā.

Daugavpils Universitātes 53. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli // Proceedings of the 53rd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2012., ISBN 978-9984-14-563-1

 

2011.

Roze D., Knape Dz., Roze A., Graudiņa I.

Pīlādžu ģints (Sorbus L.) sekcijas Aria Pers. taksoni Nacionālā botāniskā dārza Dendrofloras kolekcijā.

 

Daugavpils Universitātes 52.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli// Proceedings of the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 150.–156.

 

2011.

Roze D.

Jānis Jaunsudrabiņš: folklora, daba un dārzs kā latviskās identitātes zīmes.

Letonica 21, LZA LFMI, 157.–169. lpp., ISSN 1407-3110.

 

2011.

Roze D.

Anša Lerha-Puškaiša devums dārzkopībā: avoti un stāsti.

 

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XIV. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 264.–271. lpp., ISBN 978-9984-14-473-3

 

2011.

Roze D., Belogrudova I., Jakobsone G., Megre D., Kļaviņa D.

Some Aspects of the Ecology of Ophrys insectifera.

 

The International Journal of Arts & Sciences (IJAS), 4(19):107–120, ISSN: 1944-6934

 

2011.

Strode L., Roze D.

Inventory of grassland biotopes of the National Botanic Garden of Latvia – preliminary results.

Ulmus 8, Helsinki, 33–38. ISBN 978- 952-10-7738-8

 

2011.

Megre D., Dokane K., Kondratovics U.

Can changes in starch content and peroxidase activity be used as rooting phase markers for Rhododendron leaf bud cuttings?

Acta Biologica Cracoviensia series Botanic, 53: 54–59. ISSN 1898-0295

SCOPUS

2011.

N. Ikinci, T. Hall, Dolores Lledó, J. J. Clarkson, N. Tillie,

A. Seisums, T. Saito, M. Harley and M. W. Chase.

Molecular phylogenetics of the juno irises, Iris subgenus Scorpiris (Iridaceae), based on six plastid markers.

Botanical Journal of the Linnean Society, 167: 281–300.

 

SCOPUS

2011.

Dubova I., Šmite D., Kļaviņa D., Rila R.

First results of ex situ conservation of endangered wild plants of Latvia in the National Botanic garden.

Environmental and Experimental Biology, 9: 75-80.

 

2011.

Priede G., Kļaviņa D.

In vitro cultivation and root initiation of the endangered plant Pulsatilla patens.

Environmental and Experimental Biology 9: 71-74.

 

2011.

Strode L.

Daži bārbeļu dzimtas (Berberis L.) introdukcijas aspekti Nacionālajā botāniskajā dārzā.

Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli//Proceedings of the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 167–173.

 

2011.

L.Vishnevska, D.Kļaviņa, G.Jakobsone, D.Šmite, D.Roze, S.Tomsone, J.Ziliņš:

Latvian rare and endangered plants in ex situ collections.

Proceedings of the International conference „Back to Eden – challenges for contemporary gardens” Katowice-Ustron-Mikolow, 21st–23rd May 2011, Poland, 53.–69. lpp.

 

2010.

Roze D.

Някон латвийски растения като знак идентичность

Балканите и Балтика в обединена Европа история религии култури. Българска Академия на Науките. 107.-113. ISSN 0323-9861

 

2010.

Roze D.

Augi kā latviskās identitātes zīme.

 

Daugavpils Universitāte. Humanitārās fakultātes XIX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XIII. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 164.–171. lpp., ISBN 978-9984-14-473-3

 

2010.

Roze D.

Anša Lerha - Puškaiša devums dārzkopībā: kultūrainavā un stāstos.

Letonica 20, LZA LFMI. Rīga: SIA „N.I.M.S.” tipogrāfija, 154.–180. lpp., ISSN 1407-3110

 

2010.

Gailīte A., Kļaviņa D., Ievinsh G.

In vitro propagation of an endangered plant Saussurea esthonica.

Environmental and Experimental Biology, 8: 43–48.

 

2010.

Roze D

Some Plants as a Sign of the Latvian Identity.

 

Balkan and Baltic States in United Europe: Histories, Religions and Cultures. Bulgarian Academy of Sciences Institute of Folklore Studies. Sofia, 132–141.

 

2010.

Belogrudova, I., Jakobsone, G.

 

Latvijas savvaļas orhideju sugu bioloģiskās izpētes nepieciešamība in vitro. (Necessity of biological research of Latvian wild orchids in vitro)

Proceedings of 51-th International scientific conference Daugavpils: Academic publishing house “Saule” 90–94.

 

2010.

Jakobsone G., Belogrudova I., Megre D.

Dactylorhiza fuchsii as model object in in vitro culture study for development of terrestrial orchids.

Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis suppl.2: 41–48.

 

 

Publicēšanai pieņemtās publikācijas:

  1. Belogrudova I., Grauda D., Lapina L., Jakobsone G., Roze D., Ornicāns R., Rashal I. Genetic diversity of Liparis loeselii In Latvia. Pieņemta publicēšanai Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B Natural, Exact and Applied Sciences.